ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

ကိုယ္ပိုင္ Webproxyလြယ္ကူစြာဖန္တီးနည္း

Step 1: Go to http://appengine.google.com and sign-in using your Google Account.
Step 2: Click the "Create an Application" button. Since this is your first time, Google will send a verification code via SMS to your mobile phone number. Type the code and you're all set to create apps with Google App Engine.
Step 3: Choose a sub-domain* that will host your proxy server. Make sure the domain is available, agree to the Google Terms and click save. The sub-domain is also your App ID that will uniquely identify your proxy application.
For this example, we'll use labnol-proxy-server as the App ID though you are free to choose any other unique name.
Step 4: OK, now that we have reserved the ID, it's time to create and upload the proxy server application to Google App Engine. Go to python.org, download the 2.6.4 MSI Installer and install Python.
1_create_app_engine_account 2_verify_mobile 3_authenticate 4_create_application
install_python install_app_engine_sdk sdk_preferences
Step 5: Once Python is installed, go to code.google.com, download the Google App Engine SDK for Python and install it.
Step 6: Download this zip file and extract it to some folder on your desktop. The zip file, for the curious, contains a couple of text files (written in HTML and Python) that you can read with notepad.
Step 7: Start the Google App Engine Launcher program from the desktop and set the right values under Edit –> Preferences (see screenshot above).
Step 8. Click File –> Add Existing Application under the Google App Launcher program and browse to the directory that you created in Step 6. Click the Edit button and replace "YOUR_APP_ID" with the ID (sub-domain) that you reserved in Step 3.
add_proxy_application edit_app_id deploy_proxy_server
Step 9: Click Deploy and your online proxy server is now ready for use. You can experience it live and if any of the steps don't make sense, please refer to the following video screencast (available in 720p HD).
You can edit the main.html file to change the appearance of your proxy server and you can even add Analytics and AdSense code to your proxy server in case it gets popular on the web. The application is currently open to all users but you can add a layer of authentication so that only users who are logged-in into their Google Accounts can use your web proxy server.
If you have made any changes to your HTML files, you can upload the latest version to Google App Engine either by clicking the "Deploy" button again or use the following command - appcfg.py update
Credits: The proxy server uses code from Mirrorr, an open-source web caching project by  Brett Slatkin. Thanks Pratham for your help!
Update: To answer some of your questions:

* ဖန္တီးထားတဲ့ proxy ဟာ Flash videos အားလံုးကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ( ဥပမာ YouTube and ABC News )
* Proxy တစ္ခုတည္းကို လူေတြအမ်ားႀကီး ဝိုင္းသံုးရင္ "quota exceed" ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ ကိုယ့္ Proxy server ေလးကို အျမတ္တႏိုးနဲ႕ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းပဲ သံုးပါ။ သူမ်ားသံုးခ်င္ရင္ သူ႕ဘာသာသူ ေနာက္တစ္ခု လုပ္ပါေစ။ ေစတနာေကာင္းစြာနဲ႕ ကိုယ့္ဟာကို မေပးပါနဲ႕။
* ဒီ Proxy ဟာ basic proxy server ျဖစ္တဲ့အတြက္ logins ဝင္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ ( ဥပမာ - Gmail, Hotmail ) sites မ်ိဳးေတြကို ဝင္လို႕ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

နမူနာ သံုးၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ .. http://thanhtut88.appspot.com/

forward mail .. ကို ျပန္မွ်ေပးတာပါ ..
ReadMoe “ကိုယ္ပိုင္ Webproxyလြယ္ကူစြာဖန္တီးနည္း”

Online Logo Creator

ReadMoe “Online Logo Creator”

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):