ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

ဇလြန္ ျပည္ေတာ္ျပန္ စမၼခဏ္ ဂါထာ

ဇလြန္မာရ္ေအာင္ျမင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ဘု ရားႀကီး စမၼခဏ္ ဂါထာေတာ္
- ဣတိပိ ပိဋကတၱ ယံ အနိစၥံ ဒု ကၡံ အနတၱ ံ ။
- သတၱ ေဗာဇၩင္ ေဂၤါ အ႒ဂႋ ေကာ မေဂၢ ါ စတု သတိ ပ႒ာနံ ၊
- သဗၺ ႆ ဣေႏၵ ာ သဟႆ သူ ရိ ေယာ ။
- ေဩာင္ း နေမာ ဗု ဒၶ ါနံ ၊ ရာဇဘယံ ၊ ေစာရဘယံ ၊ ဥဒက ဘယံ ၊
အဂၢိဘယံ ၊ သတၳဘယံ ၊ သဗၺဘယံ ၊ ဇေယာ ဇယတု မဂၤလံ ။
- အနိစၥံ ၊ သခၤတံ ၊ ပဋိစၥ သမုပၸႏၷံ ၊ ခယဓမၼံ ၊ ၀ယဓမၼံ ၊ ၀ိရာဂဓမၼံ ၊
နိ ေရာဓ ဓမၼံ ၊ ပ႑ိ တာ ခမႏၲိ ။
အနက္ ဖြင္ ့ ဆိ ု ခ်က္
ဣတိပိ ပိဋကတၱ ယံ အနိစၥံ ဒု ကၡံ အနတၱ ံ -
ဤသိ ု ႔ ျဖစ္ ျခင္ း ပ်က္ ျခင္ း သေဘာ ရွ ိ ေသာေၾကာင္ ့ အနိ စၥ ၊ ဤသိ ု ႔ မျပတ္ ႏွ ိ ပ္ စက္ ျခင္ း သေဘာရွ ိ ေသာေၾကာင္ ့ ဒု ကၡ ၊ ဤသိ ု ႔
မိမိ အလုိသို႔ မလိုက္ျခင္း သေဘာ ရွ ိေသာေၾကာင့္ အနတၱ မည္၏။
သတၱ ေဗာဇၩင္ ေဂၤါ - ၇ ပါးေသာ ေဗာဇၩင္ တု ိ ႔သည္ လည္ းေကာင္ း ၊
အ႒ဂႋ ေကာ မေဂၢ ါ - အဂၤါ ရွ စ္ ပါး ရွ ိ ေသာ ၊
စတုပ႒ာနံ - ေဟတု အာရမၼဏ စသည့္ ၂၄ ပစၥည္း ဟူေသာ ပ႒ာန္းသည္ လည္းေကာင္း ၊
သဗၺႆ ဣေႏၵာ - တရားအလံုးစံုကို အစိုးရေသာ ျမတ္
စြာ ဘု ရားသည္ လည္ းေကာင္ း ၊
သဟႆ သူ ရိ ေယာ - ေရာင္ ျခည္ တစ္ ေထာင္ ေဆာင္ ေသာ ေနမင္ းသည္ လည္ းေကာင္ း ၊
ဣတိပိ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱံ - ဤသို႔ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း စသည့္ သေဘာ ရွ ိေသာေၾကာင့္ အနိစၥ ၊ ဒုကၡ ၊ အနတၱ မည္၏ ။
ေဩာင္ း ( ဗု ဒၶ ါနံ ) - အထူ းသျဖင့ ္ ျမတ္ ေတာ္ မူ ကု န္ ေသာ ၊

နေမာ ဗုဒၶါနံ - ဘုရားရွ င္တုိ႔အား ရွ ိခိုးပါ၏ ။
ေတသံ အာႏု ဘာေ၀န - ထို ဘု ရားရွ င္တု ိ႔၏ တန္ခို းေတေဇာ္ အာႏု ေဘာ္ေၾကာင့္ ၊
ရာဇဘယံ - မင္းေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
ေစာရဘယံ - ခို းသူ ေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
ဥဒကဘယံ - ေရေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
အဂၢိဘယံ - မီးေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
သတၳဘယံ - လက္နက္ေဘးကို လည္းေကာင္း ၊
သဗၺဘယံ - ေဘးအားလံ ု းကို လည္းေကာင္း ၊
ဇေယာ - ေအာင္ ျမင္ ႏိ ု င္ ပါေစသတည္ း ။
ဇယတု မဂၤလံ - ေကာင္းေသာ မဂၤလာ ဟူသမွ ် ေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း ။
အနိစၥံ ၊ သခၤတံ ၊ ပဋိစၥ သမု ပၸႏၷံ - အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ အက်ိဳး တရားသည္ ကံ -စိတ္ - ဥတု - အာဟာရ
အေၾကာင္ းတရား ( ၄ )ပါးတိ ု ႔ ျပဳျပင္ အပ္ သည္ ျဖစ္ ၍ အၿမဲ မရွ ိ ေပ။

ခယဓမၼံ - ကုန္ျခင္း သေဘာရွ ိ၏ ။
၀ယဓမၼံ - ပ်က္ျခင္း သေဘာရွ ိ၏ ။
၀ိရာဂဓမၼံ - ရာဂ ကင္းျခင္း သေဘာရွ ိေသာ နိဗၺာန္ကို ၊
ပ႑ိ တာ - ပညာရွ ိ တိ ု ႔သည္
ခမႏၲိ - ႏွ စ္သက္ေတာ္ မူၾကသည္ ။
စမၼခဏ္ ဂါထာေတာ္ ပု တီးစိပ္နည္း

(၁) ဣတိ ပိ ပိ ဋကတၱ ယံ ၊ (၂) အနိ စၥ ံ ၊ (၃) ဒု ကၡ ံ ၊ (၄) အနတၱ ံ ၊ (၅) သတၱ ေဗာဇၩင္ ေဂၤါ ၊
(၆) အရိ ေယာ ၊ (၇) အ႒ဂႋ ေကာ မေဂၢ ါ ၊ (၈) စတု ၀ိ သတိ ပ႒ာနံ ၊ (၉) သဗၺ ႆ ဣေႏၵ ာ ၊ (၁၀) သဟႆ သူ ရိ ေယာ ၊
(၁၁) ေဩာင္ း နေမာ ဗု ဒၶ ါနံ ၊ (၁၂) ရာဇဘယံ ၊ (၁၃) ေစာရဘယံ ၊ (၁၄) ဥဒက ဘယံ ၊ (၁၅) အဂၢ ိ ဘယံ ၊
(၁၆) သတၳ ဘယံ ၊ (၁၇) သဗၺ ဘယံ ၊ (၁၈) ဇေယာ ၊ (၁၉) ဇယတု မဂၤလံ ၊ (၂၀) အနိ စၥ ံ ၊
(၂၁) သခၤတံ ၊ (၂၂) ပဋိစၥ သမုပၸႏၷံ ၊ (၂၃) ခယဓမၼံ ၊ (၂၄) ၀ယဓမၼံ ၊ (၂၅) ၀ိရာဂဓမၼံ ၊
(၂၆) နိ ေရာဓ ဓမၼ ံ ၊ (၂၇) ပ႑ိ တာ ခမႏၲိ ။
အထက္ ေဖာ္ ျပပါအတိ ု င္ း တစ္ ပု ဒ္ လွ ်င္ ပု တီ းတစ္ လံ ု းစီ ခ်ပါ ။ ၂၇ လံ ု း တစ္ ႀကိ မ္ ျပည့ ္ ပါက (၀ါ) ဂါထာဆံ ု းပါက အစမွ ျပန္ ၍
စိ ပ္ ပါ။ ၂၇ လံ ု း ၄ ႀကိ မ္ ျပည္ ့ ပါက ပု တီ း (၁၀၈) လံ ု း တစ္ ပတ္ ရ၏ ။
၎ နည္ းအတု ိ င္ း တစ္ ေန႔ ပု တီ း (၉) ပတ္ အဓိ ႒ာန္ ျဖင္ ့ မွ န္ မွ န္ စိ ပ္ ပါက ေဘးရန္ ခပ္ သိ မ္ း ၿငိ မ္ းလ်က္ စီ းပြားခ်မ္ းသာ
တို းတက္ လာႏို င္ပါသည္။ ယံ ု ၾကည္စြာျဖင့္ အဓိ႒ာန္မပ်က္ မွ န္မွ န္ အားထု တ္
ႏိ ု င္ ၾကပါေစ။

စမၼ ခဏ္ ဂါထာကိ ု ေန႔စဥ္ မျပတ္ အၿမဲရြတ္ ဖတ္ ပါက အတြင္ းရန္ ၊ အျပင္ ရန္ မ်ား ကင္ းစင္ ပေပ်ာက္ ျခင္ း ၊ သူ တစ္ ပါး
မေကာင္ း မႀကံ စည္ ႏိ ု င္ ျခင္ း ၊ မိ မိ ေတာင္ ့ တေနေသာ ဆု ကိ ု ရရွ ိ ႏိ ု င္ ျခင္ း ၊ မိ သားစု ႏွ င္ ့ မကြဲမကြာ ေနရျခင္ း ၊ မိ မိ ေနလိ ု ေသာ
အရပ္ ေဒသမ်ား၌သာ ေနထိ ု င္ ရျခင္ း ၊ ဘု န္ းတန္ ခိ ု းႀကီ းျခင္ း ၊ လာဘ္ လာဘ ေပါမ်ားျခင္ း ၊ ရန္ ေအာင္ ျမင္ ျခင္ း စေသာ အက်ိ ဳးမ်ားကိ ု
လက္ ေတြ႔ ခံ စားရမည္ ။
ထို ဂါထာကို လမ္းတြင္ တက္ေနေသာ ကေလးကို ဂါထာရြတ္၍ ေခါင္းကို ကို င္ေပးထိေပးလု ိက္ရာ ခ်က္ျခင္း
သတိရလာေၾကာင္း၊ မီးေဘး အႏၲရာယ္မွ ကင္းေ၀းခဲ့ေၾကာင္း ၊ (သုခုမ ဦးအုန္းခင္
) သူ၏သား ဗိုက္ေအာင့္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရရာ
အခ်ိ န္ မရွ ိ ၍ ကားငွ ားၿပီ း ေဆး႐ံ ု လည္ း မပိ ု ႔ႏိ ု င္ ေၾကာင္ း ၊ ေနာက္ ဆံ ု း ေရတစ္ ခြက္ ကိ ု ဂါထာရြတ္ ဆိ ု ၍ သစၥ ာဆိ ု တိ ု က္ လု ိ က္ ရာ ေ၀ဒနာ
သက္ သာ သြားေၾကာင္ း ၊ ယေန႔ထိ ေရာဂါ ႀကီ းႀကီ းမားမား မျဖစ္ ေတာ့ ေၾကာင္ း ရွ င္ းျပပါသည္ ။
ယံ ု ၾကည္ မႈလည္ း ရွ ိ ၊ ဂါထာ၏ ဆိ ု လု ိ ရင္ း အဓိ ပၸ ါယ္ ကိ ု လည္ း ထိ ထိ မိ မိ သိ ရွ ိ ကာ ႏွ လံ ု းသြင္ း၍ ရြတ္ ဆိ ု ပါမူ အထူ းပင္
အက်ိ ဳးမ်ားမည္ ။
ဤ စမၼ ခဏ္ ဂါထာေတာ္ ကိ ု ရြတ္ ဖတ္ သရဇၩာယ္ ေသာသူ မ်ားမွ ာ ေဘးရန္ ခပ္ သိ မ္ း ကင္ းၿငိ မ္ းလ်က္ က်န္ းမာေရး ၊ ပညာေရး
၊ စီ းပြားေရး စေသာ လူ မႈကိ စၥ အ၀၀တိ ု ႔ တိ ု းတက္ စည္ ပင္ ကာ က်က္
သေရ မဂၤလာအေပါင္းႏွ င့္ ျပည့္ စံုႏိုင္ၾကေပသည္။
စမၼခဏ္ဂါထာကို အသံ ု းျပဳနည္း
(၁) ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖစ္ပါက ပါဠိႏွ င့္အနက္ကို ရြတ္ပါ။
(၂) ကု န္ း ၊ ေရ ၊ ေလ ခရီ းသြားသည္ ့ အခါ ပါဠိ ေတာ္ သက္ သက္ ကိ ု ရြတ္ ပါ။
(၃) စု န္ း ၊ ပေယာဂ ၊ အစိ မ္ းသရ ဲ စြဲကပ္ ျခင္ း ၊ ဖမ္ းစား ခံ ရေသာ လူ မမာမ်ားအား ဤဂါထာျဖင ့ ္ ေရက ိ ု (၇)
ေခါက္ မန္ းၿပီ းလွ ်င္ ကိ ု ယ္ တိ ု င္ လက္ ျဖင္ ့ တု ိ က္ ပါ။ လက္ ျဖင္ ့ လည္ း ေတာက္ ျဖန္ းေပးပါ။ အစိ မ္ းသရဲမ်ား ထြက္ ေျပး၏။
(၄) အိ မ္ ၊ ဥယ်ာဥ္ ၊ လယ္ ေျမ ၊ ၿခံ ေျမ တိ ု ႔ကိ ု ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္ းေ၀းေစလိ ု ပါက ဤဂါထာျဖင္ ့ သဲ ၊ ေရ ၊ ဆန္ တိ ု ႔ကိ ု မန္ း၍
ပက္ ျဖန္ းပါ။
(၅) အိ မ္ ၊ ႏြားၿခံ ၊ စပါးက်ီ ၊ အလု ပ္ ႐ံ ု ၊ စက္ ႐ံ ု ၊ ႐ံ ု းခန္ း စသည္ တိ ု ႔မွ ာ ေရးဆြဲ၍ ထားပါက ရန္ သူ မ်ိ ဳး ငါးပါးေဘးမွ
ကင္ းေ၀းေစ ႏိ ု င္ ပါသည္ ။
ထို႔ေၾကာင့္ ဂါထာကို ရြတ္ဆို၍ ျဖစ္ေစ ၊ စမၼခဏ္ ပုတီး စိပ္နည္းကို ျဖစ္ေစ ၊ အဓိ႒ာန္မပ်က္ ယံုၾကည္မႈ ရွ ိရွ ိႏွ င့္ က်င့္ ႀကံ
ရြတ္ ဆိ ု
ၾကပါက ေကာင္ းက်ိ ဳးသု ခမ်ား ခံ စားရမည္ မွ ာ ေသခ်ာပါသည္ ။
မည္ သည္ ့ ေန႔ ၊ ေနရာဌာနတြင္ မဆိ ု စတင္ အဓိ ႒ာန္ ၀င္ ႏိ ု င္ ပါသည္ ။ အဓိ ႒ာန္ မ၀င္ မီ ဘု ရားရွ ိ ခိ ု း ၊ ငါးပါးသီ လ ခံ ယူ
တတ္ ႏိ ု င္ သမွ ် ဆြမ္ း ၊ ဆီ မီ း ၊ ေရေတာ္ တိ ု ႔ကိ ု ကပ္ လွ ဴ၍ ပု တီ း စိ ပ္ ၿပီ းပါက လိ ု ရာဆႏၵ ဆု ေတာင္ း ၊ ေမတၱ ာပိ ု ႔ စသည္ တိ ု
ပကိ ု

အစီ အစဥ္ တက် ေဆာင္ ရြက္ ႏိ ု င္ ၾကပါေစကု န္ သတည္ း။ ။
ဂမၻ ီ ရ ဆရာလွ မ်ိ ဳး ( B.Sc)
ေစာင္ ေရ ၂၇၀ ျပည္ ့ အထူ းထု တ္ 4 th July 2008
ေနလဂ်ာနယ္ page - 16 မွ

ရွာရင္းေဖြရင္ ေတြ႕လို႔ ဆက္မွ်တာဗ်ိဳ႕ ....

0 comments:

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):